Advokátní Kanceláře
Koubová-Svoboda-Trnková


Dům "Nad Museem"
Vinohradská 6
120 00 Praha 2

Tel: 224 239 575
Fax.: 222 718 348
info@advocati.cz

 

Služby

 

Poskytované právní služby

 

Poskytujeme zejména tyto právní služby:

 • zastupování v řízení před soudy všech stupňů včetně Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu
 • zastupování v řízení před orgány veřejné správy
 • sepisování smluv, jiných listin a podání
 • zpracování právních rozborů
 • udělování právních porad
 • vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou včetně exekuce
 • další formy právní pomoci

Služby poskytujeme především v těchto oblastech práva:

OBCHODNÍ PRÁVO

 • způsob a formy podnikání fyzických a právnických osob včetně osob zahraničních
 • kompletní založení, vznik, změna či zrušení a zánik obchodních společností a družstev včetně likvidace
 • kompletní zajištění, organizace a vedení valných hromad obchodních společností, včetně vyhotovení potřebných listinných podkladů a úkonů s tím souvisejících
 • řízení před Obchodním rejstříkem a zabezpečení zápisů do Obchodního rejstříku
 • výkup akcií minoritních akcionářů a řešení vtahů s minoritními akcionáři
 • přeměny právnických osob (fúze) včetně řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • právní pomoc družstvům, vyloučení členů družstev, pořádání členských schůzí a shromáždění delegátů
 • řízení před živnostenskými, stavebními, finančními a jinými úřady veřejné správy
 • závazkové právní vztahy (závazky a pohledávky, jejich zajištění a vymáhání včetně výkonu rozhodnutí a exekuce)
 • cenné papíry (zatímní listy, akcie)
 • směnky (splatnost a placení, postihy a protestace)

OBČANSKÉ PRÁVO

 • právní vztahy k nemovitostem, soupisy kupních, zástavních, darovacích a jiných smluv včetně řízení před katastrálními úřady
 • právní vztahy k bytům (jednotkám), sepisování prohlášení vlastníka dle zákona o vlastnictví bytů a ustavování společenství vlastníků jednotek dle zákona o vlastnictví bytů
 • řízení ve věcech Rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • nájemní a jiné vztahy k bytům a nebytovým prostorům
 • smlouvy o vymezení rozsahu společného jmění manželů, jeho vypořádání, rozvody (dojde – li k dohodě mezi partnery)
 • pomoc v dědickém řízení včetně vyhledávání a zajišťování majetku v zahraničí
 • ochrana osobnosti a odpovědi podle tiskového zákona
 • závazkové vztahy (závazky a pohledávky, jejich zajištění a vymáhání, včetně výkonu rozhodnutí a exekuce)
 • vztahy z odpovědnosti za škodu a vady

AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVO PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

 • práva k software
 • práva k předmětům průmyslového vlastnictví
 • práva k ochranným známkám

PRACOVNÍ PRÁVO

 • vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, mzdové systémy, pracovní řády a vnitřní předpisy
 • výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru
 • vztahy z pracovních a obdobných poměrů
 • náhrada škody způsobené zaměstnancem nebo zaměstnavatelem

KONKURSNÍ PRÁVO

 • poradenství v oblasti insolvenčního zákona insolvenčního řízení
 • uplatnění pohledávek v konkursním a insolvenčním řízení
 • insolvenční návrhy
 • jednání s insolvenčními správci
 • zastupování v incidenčních sporech

DALŠÍ OBLASTI PRÁVA

 • správní právo a zastupování ve správním řízení před živnostenskými, stavebními, finančními a jinými úřady státní s ostatní veřejné správy
 • pomoc v celním řízení
 • soudní přezkum správních rozhodnutí
 • ústavní právo včetně ústavních stížností

V rámci poskytování právních služeb vždy upřednostňujeme multidisciplinární přístup a za tímto účelem úzce spolupracujeme s osobami působícími v oblastech práva příbuzných advokacii, zejména exekutory, notáři, daňovými poradci, auditory, účetními a účetními poradci, znalci, provozovateli veřejných dražeb. výsledkem této spolupráce je komplexní a profesionální řešení zakázky klienta.

K právním službám poskytujeme i vybrané administrativní služby, zejména:

 • umístění sídla obchodních společností
 • pronájem jednacích prostor
 • kancelářské služby včetně zajištění občerstvení

Konečně nabízíme rozšířené služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek, jako jsou zajišťování informací o dlužnících, odkupy a prodeje pohledávek, a v neposlední řadě i rozhodčí řízení prováděné rozhodčí společností, se kterou je možné sjednat individuální pravidla provádění rozhodčího řízení včetně poplatků za toto řízení.

Právní služby poskytujeme v mimo českého jazyka i v jazyce německém, anglickém a maďarském.