Advokátní Kanceláře
Koubová-Svoboda-Trnková


Dům "Nad Museem"
Vinohradská 6
120 00 Praha 2

Tel: 224 239 575
Fax.: 222 718 348
info@advocati.cz

 

Advokacie

 

Advokacie

Práva a povinnosti advokáta, ať už obecná nebo ve vztahu ke klientovi jsou vymezena především zákonem číslo 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů.

Advokát je zejména povinen:

  • chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není advokát vázán, jsou-li v rozporu se zákonem nebo stavovským předpisem.

 

  • jednat čestně a svědomitě, je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.

 

  • poskytnutí právních služeb odmítnout, popř. v poskytování právních služeb nepokračovat a odstoupit od smlouvy uzavřené s klientem, v případech kdy hrozí střet zájmů.

 

  • a oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem, neposkytuje-li klient potřebnou součinnost, či pokud klient nesloží přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán.

 

  • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na zaměstnance advokáta, jakož i na jiné osoby, které se s advokátem podílejí na poskytování právních služeb.

 

  • být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb, a to v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jej mohla taková odpovědnost postihnout. Advokáti naší kanceláře jsou pojištění v rozsahu do 10.000.000,- Kč; o aktuální výši pojištění jednotlivých advokátů Vás budeme rádi informovat.

Advokát se v rámci svého pověření může dát vždy zastoupit jiným advokátem; při jednotlivých úkonech právní pomoci může advokáta v určitých případech zastoupit i zaměstnanec advokáta nebo advokátní koncipient.

Na Vaši žádost Vám rádi poskytneme další informace týkající se vzájemných práv a povinností klienta a advokáta v souvislosti s poskytováním právních služeb ve vztahu ke konkrétním právním službám.